Banner

กำหนดการแข่งขัน

17 พฤศจิกายน2561

10.30 – 17:00 รับอุปกรณ์การแข่งขัน และรับสมัคร 3 กม. ฟันรัน


18 พฤศจิกายน 2561

06:00 - 07:00 รับสมัคร 3 กม. ฟันรัน
06.15
ชี้แจงรูปแบบการแข่งขัน ระยะ 50กม.
06:30
ปล่อยตัว ระยะ 50กม.
06:35
ชี้แจงรูปแบบการแข่งขัน ระยะ25 กม.
06:50
ปล่อยตัว ระยะ 25กม.
06:55
ชี้แจงรูปแบบการแข่งขัน ระยะ 10กม.
07:10
ปล่อยตัว ระยะ 10กม.

07:20 ชี้แจงการวิ่ง ระยะ 3กม. ฟันรัน
07:25
ปล่อยตัว ระยะ 3 กม. ฟันรัน

09:30 เป็นต้นไปพิธีมอบรางวัลระยะ 10 กม.
10:30
เป็นต้นไปพิธีมอบรางวัลระยะ 25กม.
11:30
เป็นต้นไปพิธีมอบรางวัลระยะ 50กม.